Blog

Covid 19 Symptoms and what to do if you or your child has them

Check if you or your child has coronavirus symptoms
If you have any of the main symptoms of coronavirus (COVID-19), you must stay at home (self-isolate) and get a test.

Main symptoms
The main symptoms of coronavirus are:

a high temperature – this means you feel hot to touch on your chest or back (you do not need to measure your temperature)
a new, continuous cough – this means coughing a lot for more than an hour, or 3 or more coughing episodes in 24 hours (if you usually have a cough, it may be worse than usual)
a loss or change to your sense of smell or taste – this means you’ve noticed you cannot smell or taste anything, or things smell or taste different to normal
Most people with coronavirus have at least 1 of these symptoms.

What to do if you have symptoms
If you have any of the main symptoms of coronavirus:

Stay at home (self-isolate) – do not leave your home or have visitors. Anyone you live with, and anyone in your support bubble, must also self-isolate.
Get a test – get a test to check if you have coronavirus as soon as possible. Anyone you live with, and anyone in your support bubble, should also get a test if they have symptoms.
Get a test to check if you have coronavirus

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-an-antigen-test-to-check-if-you-have-coronavirus/

Urgent advice:Use the NHS 111 online coronavirus service if:
you’re worried about your symptoms
you’re not sure what to do
Use the NHS 111 online coronavirus service
Call 111 if you cannot get help online. Do not go to places like a GP surgery, hospital or pharmacy.

Babies and children
Call 111 if you’re worried about a baby or child under 5.

If your child seems very unwell, is getting worse or you think there’s something seriously wrong, call 999.

Do not delay getting help if you’re worried. Trust your instincts.

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/

Hubi in adiga ama canuggaada uu qabo calaamadaha coronavirus
Haddii aad qabtid calaamadaha ugu waaweyn ee coronavirus (COVID-19), waa inaad guriga joogtaa (is-xakameysaa) aadna sameysaa test.

Calaamadaha ugu Waaweyn
Calaamadaha ugu Waaweyn ee coronavirus waa:

Xummad sarreysa– tan macnaheedu waa inaad ka dareemeysid kulayl xabadkaada ama dhabarka (uma baahnid inaad xumadda iska cabbirtid)
Qunfac cusub oo joogt ah – tan macnaheedu waa inaad qunfaceysid ka badan hal saac, ama ka badan 3 cutub 24 saac gudahooda (haddii caadiyan aad qunfacdid, qunfacaan waa ka xun yahay kuwii aad arki jirtay)
Isbeddel ku dhaca dhadhankaada ama urintaada – tan macnaheedu waa inaadan waxba urin karin ama dhadhamin karin, ama ay waxyaabaha kuugu uraayaan ama kuugu dhadhamaayaan si ka duwan sidii hore ee caadiga ahaa.
Badanaa dadka qaba coronavirus waxay la kulmaan ugu yaraan 1 ka mid ah calaamadahaan.

Waxaa aad sameyneysid haddii aad qabtid calaamadahaan
Haddii aad qabtid calaamadaha waaweyn ee coronavirus:

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-an-antigen-test-to-check-if-you-have-coronavirus/

Guriga Joog (is-xakamee) – ha ka bixin gurigaada ama cid yey ku soo booqan. Qof kastoo aad la nooshahay, iyo kooxda yar ee aad wax la baratid, iyagana waa in ay is-xakameeyaan.
Samee test – samee test si aad u hubiso inaad qabtid coronavirus sida ugu dhaqsaha badan ee macquulka ah. Qof kastoo kula nool, iyo kooxda yar ee aad wax la baratid, iyaguna waa in ay sameeyaan test haddii ay calaamadaha isku arkaan.

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-an-antigen-test-to-check-if-you-have-coronavirus/

Talo degdeg ah: Isticmaalka howlaha NHS 111 online coronavirus haddii:

Aad ka welwelsan tahay calaamadaha
Haddii aad hubin waxa aad sameyneysid
Isticmaal howlaha NHS 111 online ee coronavirus
Wac 111 haddii aad heli weysid caawinta online. Ha aadin meelaha sida GP surgery, hospital ama farmasi.

Ilmaha yar iyo Carruurta
Wac 111 haddii aad ka walaacsan tahay ilma yar ama carruur ka yar 5 jir.

Haddii canuggaada uu u muuqdo mid aad u xanuunsan, ama uu ka sii daraayo ama aad u maleyneysid in arrintu khatar tahay wac 999.

Ha dib dhigin inaad caawin heshid haddii aad walaacsan tahay. Aamin dareenkaada.

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.